חוק האריזות - מידע והנחיות לדיווח - פניה מתאגיד ת.מ.י.ר

להלן פניה מטעם תאגיד ת.מ.י.ר לאחר שחוק האריזות כבר נכנס לתוקף ולאחר שהחודש אחרי מו"מ ארוך מול המשרד להגנת הסביבה ת.מ.י.ר קיבל הכרה על ידי המשרד להגנת הסביבה כגוף מוכר.

על פי החוק, על יצרן / יבואן קיימת חובה להתקשר עם גוף מוכר למעט אם הוא מכניס לשוק פחות מטון פסולת אריזות בשנה, או אם הוא קיבל פטור לפי סעיף 9 (ה) לחוק -

להלן קישור לנוסח החוק >

יצרן/יבואן נכבד.
החוק להסדרת הטיפול באריזות התשע"א-2011 ("חוק האריזות"), שנכנס לתוקפו השנה, מטיל חובות שונות על יצרנים ויבואנים של מוצרים ארוזים למכירה בישראל, ביניהן עמידה ביעדי מיחזור כקבוע בחוק וחובות דיווח שונות.
על פי הוראות חוק האריזות , נדרש כל יצרן או יבואן אשר משווק מוצרים ארוזים בתחומי מדינת ישראל, להתקשר בהסכם לקבלת שירותים בנוסח שאושר על ידי המשרד להגנת הסביבה, עם חברה אשר קיבלה הכרה מהמשרד להגנת הסביבה ("גוף מוכר").
גוף מוכר זה אמור לפעול לקיום חובות היצרנים והיבואנים שיתקשרו  עמו.
חברת ת.מ.י.ר – תאגיד מיחזור יצרנים בישראל בע"מ (חברה לתועלת הציבור), הוכרה ב – 1.12.11 ע"י המשרד להגנת הסביבה כגוף מוכר.  
לאור דברים אלה, הנך נדרש להתקשר בהסכם לקבלת שירותים עם חברת ת.מ.י.ר בנוסח הרצ"ב ואשר אושר על ידי המשרד להגנת הסביבה.
את ההסכם יש להחתים בשני עותקים ולשלוח בדואר ל- ת.מ.י.ר. תאגיד מחזור יצרנים בישראל בע"מ (חל"צ) ת.ד 50050 תל אביב מיקוד 61500 בנוסף יש למלא את טופס פתיחת לקוח ולהעבירו יחד עם העתק חתום וסרוק של ההסכם למתן שירותים למייל  alont@industry.org.il

לשאלות  בדבר התקשרות בהסכם עם ת.מ.י.ר ניתן לפנות לטלפון – 03-5100530 או לכתובת המייל granit@industry.org.il
פרטים נוספים ניתן למצוא באתר האינטרנט של ת.מ.י.ר.

למידע נוסף בתחום זה