הצעת חוק לתיקון פקודת הרוקחים (התאמות ייבוא וייצוא תמרוקים), התשע"ח–2018

אתמול, 14/3/18 הונחה הצעת חוק לתיקון פקודת הרוקחים (התאמות ייבוא וייצוא תמרוקים), התשע"ח–2018- של ח"כ אלי אלאלוף וח"כים נוספים.

תמצית הצעת החוק: ראשית מוצע להחריג דיילות קוסמטיקה וקוסמטיקאיות מהגדרת "עוסק בתמרוקים" לגביה חלות הוראות הפקודה, עקב השוני בתפקידן ובתחומי אחריותן בנושא התמרוקים ולמנוע החמרה ברגולציה כלפיהן, שכן החמרה שכזו עלולה להוביל לפגיעה ניכרת בפרנסתן.

כמו כן, מוצע להחריג מהגדרת "תמרוק" את מוצרי הבישום והסבונים המוצקים ולהותיר את המצב הרגולטורי הקיים עבור מוצרים אלו על כנו. הכללת בשמים וסבונים קשיחים בהגדרת תמרוק מהווה החמרה ברגולציה לעומת המצב הקיים כיום, עובדה אשר תשית על יצרני ויבואני מוצרים אלו עלויות ישירות ועקיפות גבוהות אשר יגרמו להתייקרות רוחבית עמוקה של מוצרים אלה לצרכן הסופי שלא לצורך. יישום התיקון ישמור את המצב הקיים במוצרים אלו וימנע התייקרותם.

מטרת התיקון המוצע לעניין סעיף 55א3 לפקודה היא להכניס יותר גמישות בירוקרטית למערכת ולאפשר ליבואנים להגיש בפרק זמן קצר יותר של שישה חודשים בקשה למתן רישיון תמרוקים חדש, לאחר שרישיון התמרוקים הקודם בוטל.

עוד מוצע לקבוע, בהתאם לאסדרה במסגרת הרגולציה האירופאית שנציג אחראי יוכל להיות אדם או תאגיד, זאת לאור האחריות הגדולה המוטלת במסגרת הפקודה על הנציג האחראי.

נוסף על כך, הדרישה מיבואנים המעוניינים לייבא לישראל תמרוק להצגת תעודת שיווק חופשי  (free sale) מרשימה מצומצמת של מדינות מוכרות בלבד, מכבידה ואינה מעשית. מדובר בדרישה שאינה קיימת ברגולציה האירופאית, אשר מהווה החמרה דרמטית ברגולציה וחסם ייבוא חמור לייבוא תמרוקים ממדינות רבות בעולם. התנאי לשיווק במדינה מוכרת שנקבע בפקודה ואשר מוצע לתקן בהצעה זו יביא לחיסול של עסקים וייבואנים רבים ולפגיעה בפרנסתם של אלפי עובדים. כמו כן הדבר יוביל לפגיעה בצרכן הישראלי על דרך של צמצום המגוון והעלאת יוקר המחייה. על כן מוצע לאפשר המשך ייבוא לעוסקים שמוצריהם אינם משווקים במדינה מוכרת לאחר בדיקת המוצר על ידי המנהל ווידוא כי התמרוק עומד בדרישות הפקודה. סעיף זה יבטיח המשך מסלולי הסחר הקיימים היום ממדינות שאינן מדינות מוכרות לפי הגדרת הפקודה זה ולמנוע סגירת עסקים קיימים. כן מוצע כי מוצר ששווק בעבר בישראל יוכר כמוצר ששווק במדינה מוכרת לעניין הפקודה.

כמו כן ולאור חשיבות סעיף זה מבחינת הסחר עם מדינות העולם – יש לקבוע כי הרחבת רשימת המדינות המוכרות תיעשה בהתייעצות עם שר הכלכלה והתעשייה. הדבר יבטיח שקילה של השיקולים הכלכליים והרגולטורים הרלוונטיים בעת בחירת המדינות.

לבסוף מוצע לקבוע כי ישראל תהיה אחת מהמדינות המוכרות. המשמעות של הכרה זו היא שמירת היכולת לשווק מוצרים שכבר משווקים בישראל על פי הרגולציה הקיימת. תיקון זה יבטיח את שמירת המצב הקיים ואת היכולת של הייבואנים להמשיך לייבא מוצרים אלו.

 

מצ"ב נוסח הצעת החוק

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה