עדכון חקיקה - הצעת חוק ההגבלים העסקיים (מתן הוראות ליבואן ישיר - הוראת שעה)

בתאריך 15/1/18 התקיים דיון במליאת הכנסת ועברה בקריאה ראשונה הצעת החוק בנושא: הצעת חוק ההגבלים העסקיים (מתן הוראות ליבואן ישיר - הוראת שעה), התשע"ח-2017.

 

מבין עיקרי ההצעה:

מוצע לקבוע כי הממונה על הגבלים עסקיים יהיה רשאי להורות ליבואן ישיר בדבר צעדים שעליו לבצע במקרים שבהם הממונה סבור כי קיים חשש שיבוא מקביל או יבוא אישי ייפגע באופן משמעותי ובשל כך עלולה להיפגע התחרות בענף באופן משמעותי.

כמו כן, מוצע לקבוע כי התיקון יהיה הוראת שעה לתקופה של שלוש שנים, ואולם שר הכלכלה והתעשייה, באישור ועדת הכלכלה, יהיה רשאי להאריך את תקופת הוראה השעה בתקופה נוספת שלא תעלה על שלוש שנים.

הצעת החוק עברה בקריאה הראשונה וכעת תעבור לוועדת הכנסת שתיקבע באיזו ועדה ידונו בהצעת החוק.  

מצ"ב לעיונכם נוסח הצעת החוק.

למידע נוסף בתחום זה