תקנות ההתגוננות האזרחית - חומרים מסוכנים - תיקון

מצ"ב תיקון לתקנות ההתגוננות האזרחית - חומרים מסוכנים, אשר נחתם ע"י שר הבטחון. 

התיקון עוסק במספר סוגיות ובהן הגדרות, איסור שינוע חמר מסוכן, חובת הודעת על העברת חומר מסוכן או מסירת מידע לגופים ציבוריים. 

למידע נוסף בתחום זה