תקנות רישוי עסקים (קיום ביקורת בעסקים מורכבים לעניין שמירה על איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים או מטרדים), התש"ף-2019

המשרד להגנת הסביבה פרסם ברשומות בתאריך 27.10.19 את תקנות רישוי עסקים (קיום ביקורת בעסקים מורכבים לעניין שמירה על איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים או מטרדים), התש"ף-2019.


תקנות אלו קובעות את מועד מסירת דוח תיקון ליקויים וכן את אופן עריכת הביקורת החוזרת בעסקים מורכבים לעניין שמירה על איכות נאותה של הסביבה.
התקנות רלוונטיות בין היתר לתחומי הדלק, חומרי ההדברה והחומרים המסוכנים.

למידע נוסף בתחום זה