הפצת נוהל 139 - רוקח אחראי בבית מסחר לתרופות

נוהל 139 של אגף הרוקחות: רוקח אחראי בבית מסחר לתרופות

פקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ"א-1981 (להלן "הפקודה") מגדירה "בית מסחר לתרופות" כ"עסק המנוהל בידי רוקח אחראי שאישר המנהל לעניין זה, והמשמש לאחסון, למכירה סיטונית או לחלוקה סיטונית של תכשירים או של חומרי גלם לייצור תכשירים".

מטרת הנוהל להסדיר ולהגדיר את תפקידי הרוקח האחראי של בית מסחר לתרופות, מסגרת אחריותו בבית מסחר לתרופות המאושר כדין בישראל ואת תנאי מתן האישור או ביטולו על ידי המנהל, כפי שיוגדר להלן.
מתוקף תפקידו, וכפי שיפורט להלן, הרוקח האחראי של בית המסחר לתרופות מחויב להבטיח קיום הוראות הדין ונהלי משרד הבריאות בנוגע לתנאי ההפצה הנאותים של תכשירים וחומרי גלם מבית המסחר לתרופות לרבות הובלה ואחסנה ו ויש לו תפקיד מרכזי בשמירה על שרשרת ההפצה ושמירה על בריאות הציבור.

מצ"ב הנוהל.

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה