פרוטוקול ועדת מומחים מורחבת בבטיחות אש - דיון מס' 1 מתאריך 15.8.2018

מצ"ב פרוטוקול ועדת מומחים מורחבת בבטיחות אש - דיון מס' 1 מתאריך 15.8.2018 בראשות טפסר חיים תמם יו"ר הוועדה. 

למידע נוסף בתחום זה