אכרזה בדבר החלפת תקנים רשמיים : ת"י 682 חלק 1 וחלק 2

בילקוט הפרסומים 6463 , מתאריך 22.8.2012 , פורסמה הודעה על ידי שר התמ"ת בנוגע להחלפת התקנים הישראלים הרשמיים למיטות ומיטות מתקפלות לתינוקות ולשימוש ביתי – בטיחות ושיטות בדיקה , ת"י 682 חלקים 1 ו – 2 , במהדורה חדשה שלהם מיולי 2012. תוקף השינוי הנ"ל 90 ימים מיום הפרסום ההודעה ברשומות.

בילקוט הפרסומים 6483 , מתאריך 18.10.2012 , פורסמה הודעת המשך על פיה הכניסה לתוקף של השינוי הנ"ל בתאריך 22.2.2014.

רצ"ב טיוטת תיקון נוסף בנושא שבנדון שתתפרסם ברשומות בימים הקרובים, על פיה השינוי הנ"ל ידחה פעם נוספת ויכנס לתוקף בתאריך 2.8.2015.

למידע נוסף בתחום זה