תשובת הממונה על התקינה בעניין ת"י 8098 (ג"ת מס' 1)

שלום רב,

בהמשך לפנייתנו מיום 1.12.2019 אל הממונה על התקינה בעניין אישור שינוי התקן הרשמי ת"י 8098 (ג"ת מס' 1),

רצ"ב תשובתו לעיונכם.

למידע נוסף בתחום זה