תזכורת: חובות יבואן מסחרי- אישור רואה חשבון לגבי הון עצמי ועסק חי

להלן תזכורת לחובות של יבואן מסחרי ע"פ חוק רישוי שירותים ומקצועות לרכב אשר הועברה ע"י גב' כרמית אפלמן, ראש תחום יבוא באגף הרכב, משרד התחבורה:

"...

סעיף 56(ב)(1) לחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ו-2016 קובע:

(ב) יבואן מסחרי –
(1) ימסור למנהל, לא יאוחר מ-31 ביולי בכל שנה, או – אם המנהל אישר לו זאת – לא יאוחר מ-31 בדצמבר, אישור רואה חשבון המבוסס על דוחות כספיים מבוקרים לגבי השנה שקדמה למועד הגשת האישור, המעיד כי יש בידו הון עצמי כאמור בתנאים למתן רישיונו לפי חוק זה וכי הוא עומד בעקרון עסק חי;

אשר על כן נבקשכם להעביר למשרדנו (באמצעות מייל/פקס) את הנדרש, ולא יאוחר מיום 31.7.2018.

יבואנים אשר טרם הסדירו את תשלום האגרה בעד רישיון היבואן ו/או טרם העבירו למשרדנו את ספח תשלום האגרה המשולם לשנת 2018 מתבקשים לעשות זאת בדחיפות.

את שובר האגרה ניתן לקבל מעמדת הביטחון שבמשרדנו הממוקמת בקומת הלובי.

גובה תשלום האגרה נכון להיום – 1,556 ₪. "

למידע נוסף בתחום זה