חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (תיקון מס') 6 התש"ף

תוקף צווים הפיקוח המנויים בסעיף 247 לחוק הוארך עד לתאריך 31 בדצמבר 2020. מצ"ב דברי הסבר . 

למידע נוסף בתחום זה