פרסום ברשומות - הודעת רישום ציוד הנדסי (אגרת רישום), התשע"ט - 2019

מצ"ב פרסום ברשומות מהיום - 28.2.19, לעניין אגרות רישום לציוד הנדסי, בהתאם לשינוי במדד.

למידע נוסף בתחום זה