שימוע בנושא - חיוב במדבקת תווית צמיג חדשה לצמיגים מיובאים מחודש מאי - 2021 להערות עד 17 בספטמבר 2020

להלן הודעת מהנדס שמעון עובדיה, אגף הרכב במשרד התחבורה :

1 . הריני להודיעכם בהתרעה של 9 חודשים מראש כי, החל מיום 01.05.2021 תחול חובת הימצאות תווית הדבקה על צמיגים מיובאים חדשים בסיווג C1, C2 & C3 בהתאם לדרישות הרגולציה האירופית (EU) 2020/740).
2 . חיוב קיום המדבקה (תווית הצמיג החדשה) מיושם בעדכון מס' 5 להוראת נוהל 10/04 מיום 03.08.2020 המצ"ב.
3 . בהוראת הנוהל הנ"ל עודכנו (העדכונים מסומנים ברקע ירוק) :
א . סעיף 7.1.2 - עודכן סעיף משנה א' והוסף סעיף משנה ב' החל גם על צמיגים בסיווג C3.
ב. הוסף נספח מס' 6 המראה דוגמא של התווית החדשה עם ביאורים.
4. באפשרותכם להתייחס בכתב לעדכון מס' 5 של הוראת נוהל 10/04 מיום 03.08.2020 בכל הנוגע לחיוב הימצאות של תווית הדבקה חדשה על צמיגים מיובאים חדשים החל מיום 01.05.2021, וזאת עד ליום 17.09.2020. אי קבלת התייחסות עד למועד זה תהווה את הסכמתכם לאמור לעיל.


נספח מתוך הודעה נוספת של מר משה ימיני למעבדות המוסמכות לרכב:
"נא להעביר עדכון זה לכל יבואני הצמיגים אשר נמצאים אתכם בהסכם פיקוח...יש לבקש מכל היבואנים לעדכן את יצרני הצמיגים על דרישת הרגולציה האירופאית ובמיוחד את יצרני הצמיגים הסינים... אבקש לבצע בדיקות בנושא החל מתאריך 1.5.2021 על קיום הנחייה זו."

מצ"ב הודעות אגף הרכב וטיוטת הוראת הנוהל.

למידע נוסף בתחום זה