עדכון נוהל הגבהת רכבים – טיוטה להתייחסות - גירסה 6.0

אגף הרכב במשרד התחבורה העביר לעיוננו טיוטה להתייחסות - עדכון נוהל הגבהת רכבים.

ניתן להעביר התייחסות לעדכונים במסמכים המצ"ב עד לתאריך 27.8.18 טרם פרסום המסמכים המעודכנים באתר משרד התחבורה. אי התייחסות עד לתאריך 27.8.18 תחשב כהסכמה לשינויים.

את ההתייחסויות יש להעביר למהנדס דורון קוגמן למייל: kugmand@mot.gov.il

 

למידע נוסף בתחום זה