צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייבוא רכב ומתן שירותים לרכב) (ביטול), התשע"ח-2018

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מדיע על ביטול צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייבוא רכב ומתן שירותים לרכב) התשע"ח-2018 .

 

חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב פורסם בספר החוקים ביום 18.7.2016, ונקבע כי תחילתו שלושה חודשים מיום פרסומו, כלומר יום התחילה של החוק הוגדר ליום 18.10.2016.

 

בסעיף 247 לחוק הזה נקבע כי הצווים אשר מאוזכרים שם - וביניהם גם צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייבוא רכב ומתן שירותים לרכב) התשל"ט – 1978 – יעמדו בתוקפם, כל עוד לא שונו או בוטלו לפי דין, או כל עוד לא נכנסו לתוקפן הוראות במקומם לפי חוק זה, או עד תום שנתיים מיום התחילה, לפי המוקדם.


כלומר ביום 18.10.2018 (שנתיים מיום התחילה) תוקפו של הצו הזה עתיד היה לפוג. על פניו העניין הוקדם שכן נכנסו לתוקף הוראות בחוק המחליפות את הוראות הצו.

למידע נוסף בתחום זה