היתר לפי סעיף 2 (2) (2) לצו יבוא חופשי, התשע"ד – 2014, ליבוא מוצרי תעבורה המנויים בתוספת השנייה לצו ללא אישור או עמידה בתנאים

אגף הרכב במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים מחדד את ההנחיות לגבי יבוא אישי של מוצרי תעבורה ביבוא אישי. 

אנו מביאים בפניכם את מכתבו של מר משה ויצמן, מנהל בכיר אגף הרכב במשרד התחבורה לגב' איריס סעדון, מנהלת תחום חוקיות היבוא ברשות המסים, אשר נוגע להנחיות לגבי יבוא אישי של מוצרי תעבורה.

להלן הנקודות במכתבו:

"... 

1. על פי סעיף 2 (2) (2) לצו יבוא חופשי, תשע"ד 2014 ("צו יבוא חופשי") יהיה היחיד רשאי לייבא טובין בייבוא אישי בלא הצגתו של רישיון יבוא או בלא המצאת אישור או עמידה בתנאים, למעט מקרים מסוימים, בין היתר, כאשר הטובין המיובאים הינם מוצרי תעבורה לכלי רכב.


2. במסגרת מהלך מקיף להפחתת הנטל הרגולטורי בנושא ייבוא מוצרי תעבורה, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים קבע את המדיניות הרגולטורית ליבוא מוצרי תעבורה לפיה ישמרו דרישות חובה לכ-70 מוצרי תעבורה שלהם היבטים בטיחותיים לרכב ולמשתמשים בו, בעוד שלגבי יתר מוצרי התעבורה, יבוטלו התנאים לייבואם, והם יהיו מותרים לייבוא ללא הצגת אישור יבוא.


3. במסגרת תיקון לצו יבוא חופשי, אשר מצוי בשלבים מתקדמים, ישנה כוונה לתקן את סעיף 2 (ג) (2) לצו יבוא חופשי, באופן שיאפשר ייבוא אישי של מוצרי תעבורה בלא המצאת אישור או עמידה בתנאים לכלל מוצרי התעבורה, למעט במקרים בהם נכתב בצו במפורש כי נדרש אישור יבוא או עמידה בתנאים, כתנאי לייבואם של טובין לישראל.


4. עד להשלמת תיקון צו יבוא חופשי, ובהתאם לסמכותי לפי סעיף 2 (ג) (2) לצו יבוא חופשי, אני מתיר לייבא מוצרי תעבורה בייבוא אישי בלבד בלא המצאת אישורים או עמידה בתנאים למעט מוצרי התעבורה המופיעים בנספח א' להחלט זו. 

5. מטרת היתר זה הינה להקל על הציבור ביבוא אישי עד להשלמת תיקון צו יבוא חופשי בהתאם למדיניות משרד התחבורה.


6. למען הסר ספק יובהר כי יבוא אישי של מוצרי תעבורה יהיה בתנאים המנויים בצו יבוא חופשי ובכמות של עד ארבעה טובין מאותו הסוג, לשנה.


7. תוקפו של היתר זה עד ליום 1.6.2017 או למועד כניסתו לתוקף של הנוסח המשולב של צו יבוא חופשי לשנת 2017, לפי המוקדם. "

 

מצ"ב ההודעה במלואה כולל נספח א' . 

למידע נוסף בתחום זה