מדיניות חדשה למוצרי תעבורה - עדכון טיוטות קבצי המדיניות בהתאם לחוק רישוי רכב

אגף הרכב במשרד העביר לעיון טיוטה מעודכנת של מסמך המדיניות החדשה ליבוא, לסחר ולשיווק מוצרי תעבורה, וכן דרישות חובה למוצרי תעבורה – דרישות תקן. 

לדברי מהנדס שלומי צ'יבוטרו באגף הרכב, חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ו-2016 פורסם ומשרד התחבורה פועל בהתאם לאמור בו. כדי להתאים את שנקבע בחוק למדיניות מוצרי תעבורה, נדרשנו לבחון מחדש את מסמכי המדיניות ולהתאים את המדיניות לחוק כמתבקש.

במסגרת עדכון המסמך ביצענו גם עדכון לשינויי מסלול ליבואן, תוך קביעת הסמכות לשינוי מסלול למנהל אגף הרכב. בהתאם לנ"ל מצ"ב בנספח א' פירוט העדכונים (סומנו בצהוב/ירוק) של המסמכים הר"מ:

א. מדיניות משרד התחבורה ליצור ליבוא ולסחר של מוצרי תעבורה סימוכין 00883417

ב. דרישות חובה למוצרי תעבורה – דרישות תקן סימוכין 04670617

אגף הרכב מבקש התייחסות לעדכונים במסמכים המצ"ב עד לתאריך 15.3.2017 טרם פרסום המסמכים המעודכנים באתר משרד התחבורה. אי התייחסות עד לתאריך 15.3.2017 תחשב כהסכמה לשינויים.

למידע נוסף בתחום זה