תקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (פעולות ברכב המותרות שלא במוסך או במוסך נייד) (תיקון,) התשפ"ב-2022

ביום 28 בפברואר 2022  פורסם ברשומות, קובץ 10021, עדכון לתקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (פעולות ברכב המותרות שלא במוסך או במוסך נייד). העדכון מתייחס לפעולות שעובד של מוסך, שניתן לו רישיון להפעלת מוסך, רשאי לבצע, במסגרת עבודתו במוסך פעולות ברכב המפורטות בתיקון שלא במוסך, ובלבד שהן מסוג הפעולות שהמוסך רשאי לבצע לפי סוגי רישיונו.

 

הפעולות המנויות בתיקון: עדכון תוכנה במחשב הרכב והסרת התרעות תוכנה וכן תיקון או החלפה של מוצרי תעבורה המותקנים ברכב כמפורט בתיקון.

 

מצורף בזאת מסמך התיקון.

למידע נוסף בתחום זה