הודעת אגף הרכב בנושא: אחריות למוצרי תעבורה - הודעת ריענון

אגף הרכב במשרד התחבורה העביר לידיעה הודעת רענון בנושא האחריות למוצרי תעבורה. ע"פ הודעת מר משה קירמאיר, מנהל אגף א' רישוי ופיקוח:


"בהתאם לסעיף 119לחוק רישוי שירותים ומקצועות בתחום הרכב התשע"ו – ( 2016להלן: "החוק,)" הרינו להבהיר, בעלי רישיון לסחר במוצרי תעבורה חייבים למסור ללקוח באשר הוא – מוסך או אדם פרטי, תעודת אחריות למוצר התעבורה ולפעילותו התקינה לתקופה שלא תפחת משלושה חודשים או לנסיעה של 6,000 ק"מ מיום ההתקנה ככל שזו נדרשת. על אף האמור, תקופת האחריות לא תפחת מתקופת האחריות שנתן יצרן מוצר התעבורה או מי מטעמו.


בהתאם לסעיף 203 (12) לחוק, המנהל רשאי להטיל עיצום כספי בסכום השווה ל – 5 אחוזים מהסכום הבסיסי (כמשמעו בחוק) על בעל רישיון לסחר במוצרי תעבורה שלא מסר תעודת אחריות בהתאם להוראות סעיף 119 (א).


יש להקפיד על מילוי הוראות החוק כלשונן. "


מצ"ב מכתב אגף הרכב מיום 12 במאי 2021.

למידע נוסף בתחום זה