טיוטת תקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (ייצור מוצרי תעבורה, ייבואם והסחר בהם)(תיקון), התשפ"א–2020

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מפרסם את טיוטת תקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (ייצור מוצרי תעבורה, ייבואם והסחר בהם)(תיקון), התשפ"א–2020.


דברי הסבר מטעם משרד התחבורה:


חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ו-2016 והתקנות המוצעות להלן, מבקשים, בין היתר, להחליף את צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מוצרי תעבורה והסחר בהם), התשמ"ג-1982, ואת הנהלים שהוסדרו מכוחו ולקבוע בחקיקה וחקיקת משנה מעודכנות ומפורטות את ההוראות הנוגעות לייצור, ייבוא וסחר במוצרי תעבורה. זאת, תוך שאיפה להרחבת התחרותיות בשווקים אלו - בהתאם למסקנות ועדת בראשות ירון זליכה וועדה מקצועית נוספת שהתכנסה לדיון במסקנות.


על פי התקנות המוצעות ייצור, ייבוא וסחר יהיו חופשיים עבור כ-25,000 מוצרי תעבורה, אך לצידם יוסדרו הייצור, היבוא והסחר של כ-80 סוגים של מוצרי תעבורה שהם מוצרים המפוקחים רגולטורית בעולם. גם ביחס לאותם מוצרים בעלי השלכות בטיחותיות נוקטות התקנות במדרג והגבלות פרטניות. כך לדוגמא מוצע להבהיר אילו מוצרים לא יוכלו להיות מיובאים או להיסחר אם הם אינם מקוריים או אם הם אינם חדשים. מדרג זה מבקש ליצור הקלה מירבית שתעודד תחרותיות בשוק מוצרי התעבורה, מבלי לפגוע ברמת הבטיחות הנדרשת כולל יבוא אישי.

התאריך האחרון להעברת הערות הינו 4 בנובמבר 2020 .


להלן קישור לאתר החקיקה הממשלתי בנושא:

למידע נוסף בתחום זה