רשות התחרות מפרסמת קול קורא המבקש מהציבור להצביע על כשלי תחרות שמקורם ברגולציה

מחלקת שווקים ברשות התחרות ממפה מחדש את כשלי הרגולציה בענפי המשק השוני . המטרה היא למצוא פתרונות על ידי שינויי שבמסגרת ישמר מצד אחד האינטרס של הרגולטור הייעודי ומצד שני תופחת הפגיעה בתחרות. הרשות פרסמה קול קורא בנושא כשלי תחרות שמקור ברגולציה ומעוניינת לקבל התייחסויות מהציבור בנוגע לרגולציה קיימת, העלולה לפגוע בתחרות בשווקים השונים במשק הישראלי, ובנוגע לתיקונים אפשריים שעשויים לסייע בקידום תחרות או במניעת פגיעה בה.

הערות הציבור שיתקבלו ישמשו את הרשות בכדי לקדם הצעות לחקיקה, רפורמות או הליכים פנים ממשלתיים אחרים. הציבור הרחב מוזמן להגיש התייחסויות בנושא עד ליום 14 במאי 2019 בכתב , לרשות התחרות (לידי גב' שחר שמש), רחוב עם ועולמו 4 ,ת.ד. 34281
ירושלים 9134102 ,לפקס שמספרו 02-5458555
או לדואר אלקטרוני : markets-nituv@competition.gov.il


הודעת רשות התחרות

למידע נוסף בתחום זה