הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים - ייצור מוצרי תעבורה והסחר בהם - התשע"ט-2019

פורסם ברשומות: "הודעת הפיקוח על מצרכים ושירותים - ייצור מוצרי תעבורה והסחר בהם - התשע"ט-2019 " כדלקמן:

"בעד רישיון לייצר מוצרי תעבורה, ולמפעל לייצור גרורים (רכב שאינו מנועי) , רישיון לסחר במוצרי תעבורה או בעד חידושם תשולם אגרה בשיעור של 370 שקלים חדשים."

מצ"ב הודעת מנכ"לית משרד התחבורה והבטיחות בדרכים. 

למידע נוסף בתחום זה