תקנות התעבורה (תיקון מס' 6), התשע"ט-2019 - תפקידי קצין הבטיחות בתעבורה

תקנות התעבורה (תיקון מס' 6), התשע"ט-2019 - תפקידי קצין הבטיחות בתעבורה


• התקנות פורסמו ברשומות ב-13.3.19 וייכנסו לתוקף ב-13.12.19.

• תקנות אלה באות להסדיר את מעמדו של קצין הבטיחות במפעל שלו קיימת חובה בהעסקת קצין בטיחות, עקב מספר כלי רכב הנמצאים ברשותו.

• התקנות קובעות שבעל מפעל לא יעסיק קצין הבטיחות במפעלו בכל תפקיד זולת קצין בטיחות.

• מתן השירותים של קצין יהיה בהיקף משרה ביחס למספר כלי הרכב כמפורט בתוספת ה-15.

• באם בבעלות המפעל מוסך או שהינו בעל בית ספר לנהיגה, אזי ניתן להפחית את היקף המשרה הנדרשת בעד 40% מההיקף הנדרש.

• חברות הליסינג והשכרת הרכב יצטרכו להעסיק קצין בטיחות אחד על כל 250 נהגים, ללא קשר למספר כלי הרכב שבבעלות החברה. 

• קצין הבטיחות מחויב לבצע בדיקת תקינות לרכב בהתאם לטפסים שבתוספת ה-13 לתקנות, כאשר לגבי רכבי השכרה וליסינג רכב שאינו נמצא בחצר חברת הליסינג/השכרה אחת לשישה חודשים. רכב שנמצא בחצר חברת הליסינג/השכרה אחת לשלוש שנים".

• בעל מפעל צריך לקבל אישור מהרשות לקבלת שירותי בטיחות מקצין הבטיחות ספציפי.

• בעל מפעל מחויב להודיע לרשות על סיום קבלת שירותי בטיחות מקצין בטיחות במפעלו.

• בעל מפעל וקצין הבטיחות ינהלו את מספרי כלי הרכב שבבעלות המפעל באופן מקוון.

• קצין הבטיחות מחויב לבצע בדיקת תקינות לרכב בהתאם לטפסים שבתוספת ה-13 לתקנות.

• בעל מפעל יעדכן את העובדים בדבר מינוי קצין בטיחות במפעל ותפקידיו.

• בעל מפעל לא יאפשר נהיגה ברכב מפעל, לנהג שקצין הבטיחות לא נתן את אישורו עקב רישיון שאינו בתוקף או דרגת רישיון שאינה מתאימה.

• בעל מפעל יעדכן את קצין הבטיחות בדבר עובד שעיקר עיסוקו במפעל הוא נהיגה.

• בעל מפעל לא יאפשר נהיגה ברכב, שלגביו הודיע בעל המפעל כי קיים בו ליקוי בטיחות שטרם תוקן.

• בעל מפעל יכין אחת לשנה תכנית הדרכות מקצועיות שנתית לנהגים במפעל תוך הבחנה בין עובדים שעיקר עיסוקם במפעל הוא נהיגה, לשאר העובדים.

 

להלן נוסח התיקון לתקנות:

למידע נוסף בתחום זה