תקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (ייבוא רכב ושיווקו ותיווך ביבוא אישי)(תיקון), התשע"ז-2017

להלן עיקרי התיקון:

  • תקנה 2 - התקנות מקנות למנהל סמכות, בהחלטה מנומקת בכתב, לפטור בעל רישיון יבואן מסחרי בייבוא של רכב מסוג שאינו 1M, 1N  או L, מהדרישה כי מס' הק"מ של כלל נסיעות הרכב אינו עולה על 150 ק"מ;
  • תקנה 3 - התקנות מסדירות יבוא רכב הפטור מחובת רישום ורישוי ומעונוע כהגדרתו בסעיף 33(ג) לחוק, במסגרת סעיף 31(א)(10) – ניתן ליתן כעת רישיונות יבוא לפי סעיף 36 לחוק, שלא למטרת שיווק, לרכבים הפטורים מחובת רישום ורישוי;
  • תקנה 4 – התקנות מוסיפות את תקנות 7א – תנאים שבהתקיימם רשות מוסמכת לייבוא רשאית לתת פטור מתנאים למתן רישיון יבוא רכב הקבועים בסעיף 36(א) לחוק; וכן תקנה 7ב – פטור מתנאים לקבלת רישיון יבואן ישיר או עקיף;
  • תקנה 5 – התקנה קובעת פטורים מתשלום אגרה בעד רישיונות סחר ברכב לבעלי רישיונות אחרים לפי החוק ומעדכנת את מועד עדכון אגרות הייבוא הקבועות בתקנות כך שמועד העדכון הראשון יחול ביום 1.4.18;
  • תקנה 6 - התקנה קובעת את שיעור אגרת רישיונות הסחר ברכב מיבואן ורכב שאינו מיבואן.

להלן נוסח התיקון לתקנות:

למידע נוסף בתחום זה