דרישות חובה לייבוא והתקנה של מסנני חלקיקים כאמצעי להפחתת זיהום אוויר מכלי רכב המונעים באמצעות דיזל

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מבקש לחדד את ההנחיות בנוגע לדרישות חובה לייבוא והתקנה של מסנני חלקיקים כאמצעי להפחתת זיהום אוויר מכלי רכב המונעים באמצעות דיזל. להלן הבהרות שנמסרו ע"י גב' קטי מורלי:

 

בחודש אפריל 2018 פורסמו תקנות אוויר נקי (זיהום אוויר מכלי רכב) (תיקון), התשע"ח-2018 , אשר עניינם בחובה שבציון דרגת זיהום האוויר ברישיון הרכב.

 

תחילתה של החובה מתאריך 1.11.2018.

 


עניינן של התקנות:

כלי הרכב ידורגו באחד מארבע דרגות:

- "רכב נקי"

- "רכב מופחת זיהום"

- "רכב רגיל"

- "רכב מזהם"


הדירוג יתבסס על סמך: סוג הרכב, סוג הדלק ושנת ייצור הרכב (שהם אינדקטיבים לתקן היורו).

"רכבים מזהמים" יסומנו באמצעות תווית מיוחדת על ידי מכון הרישוי בעת ביצוע מבחן הרישוי השנתי.

תוגדר קבוצה חמישית אשר עליה תחול חובת התקנת מסנן חלקיקים:

 

"רכב כבד ישן" שתכלול רכבים מזהמים בקטגוריות: ,N3 ,M3 M2 בלבד.


- רכבים אשר מוגדרים כ"רכב כבד ישן" – יידרשו להתקין מסנן חלקיקים כתנאי לחידוש רישיון הרכב.

- כלי רכב המוגדרים כ"רכב מזהם" – יסומנו במדבקה ייעודית ותנועתם תוגבל רק למרכזי ערים שהוגדרו כ"איזור אוויר נקי".


התקנת מסנן, תשנה את דרגת הזיהום של הרכב ל"רכב מופחת זיהום" ובכך תאפשר לכלי רכב שהתקינו את מסנן החלקיקים להיכנס למקומות שהוכרזו כאזור אוויר נקי.


כאמור לעיל, דרגת זיהום האוויר בכפוף לתקנת אוויר נקי (כמפורט בטבלה) תודפס ברישיון הרכב תחת הכותרת דרגת זיהום אוויר.

 

דירוג רכב חדש מסוג N1 ו M1 (קבוצת זיהום) הינו למטרות מיסוי ירוק ואין לו משמעות לאחר עליית הרכב לכביש. דירוג זה לא יופיע ברישיון הרכב לאחר כניסת התקנות לתוקף.

 

בימים הקרובים ייצאו לדואר חידושי רישיונות לבעלי חידוש נובמבר ולכן חשוב מאוד להביא מידע זה לידיעת פקידות הרישוי אצל היבואן ולכל מי שיש לו קשר עם מכירת כלי רכב.


כל פניה בנוגע לתקנות החדשות יש להפנות למוקד ייעודי שמפעיל המשרד להגנ"ס בטלפון *8291

 

למידע נוסף בתחום זה