שימוע ציבורי - הצעה לתיקון תקנה 57(ו) לתקנות התעבורה (תיקון מס' 3) התשע"ו- 2015 נתמכים בעלי 2 סרנים

במסגרת תיקון מס' 3 לתקנות התעבורה משנת 2015 , אושרה הארכה נוספת של שלוש שנים בנושא רישום המשקלים החדשים מכח תקנה 314 ברישיונותיהם של נתמכים בעלי שני סרנים שנרשמו לפני 10/2005.

 

לקראת מועד פקיעת תקופת המעבר שנקבעה בתיקון הנ"ל (ב- 10/2018) פנתה מועצת המובילים למשרד בבקשה להארכת תקופת המעבר לנתמכים בעלי 2 סרנים, כתוצאה מקשיים שונים שנתגלו בהסבת הכלים למשקלים החדשים/ גריטת כלים ישנים (המבוססים בעיקרם על פגיעה בענף ההובלה כתוצאה מהשבתת כלים ישנים, וביצוע שינויים מול כדאיות כלכלית).

בהתאם לאמור, להלן הצעת משרד התחבורה לתיקון תקנה 57(ו) לתקנות התעבורה (תיקון מס' 3) התשע"ו- 2015 בקובץ המצורף. 

להעברת הערות עד לתאריך 16 ביולי

 

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה