פירוט חובות בעל מפעל המפעיל כלי רכב ונהגים – נוהל 02/20 נוסח סופי

הוראת נוהל זו, עניינה בביאור ובפירוט הדרישות וההוראות הרלוונטיות לחובות בעל מפעל בהיבטי תקינות הרכבים הקבועות תחת חלק י' לתקנות התעבורה, התשכ"א – ( 1961) להלן: "תקנות התעבורה)" המפעיל כלי רכב ונהגים. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מפרסם את הנוסח הסופי של הנוהל בנושא זה.


הנוהל רלוונטי לכל בית עסק אשר מחויב בקבלת שירותי קצין בטיחות בתעבורה.

למידע נוסף בתחום זה