תיקונים לתקנות התעבורה - אבטחה וריתום מטענים

ביום 10.3.2021 פורסמו תיקונים לתקנות התעבורה בנושא אבטחה וריתום מטענים בכלי רכב מסחריים.

להלן עיקרי התיקון:

 1. בישראל קיים תקן בנושא אבטחת מטענים ברכב מסחרי הקובע את דרישות הבטיחות ושיטות הבדיקה להתקני ריתום וכן לשיטות אבטחה של מטענים בכלי רכב כבדים שמשקלם עולה על 3.5 טון וכן בגרורים. הואיל וכיום אין בתקנות התעבורה הסדרה של כללים אלה, התיקון נועד להטמיע את דרישות התקן כאמור - התיקון ייכנס לתוקף ביום 1.7.2022.

 2. חובת התקנת נקודות עיגון בכלי רכב כבדים שמשקלם עולה על 3.5 טון וגרורים - התיקון ייכנס לתוקף ביום 1.1.2022.

 3. קביעת חובת השתלמות מקצועית בנושא אבטחת מטענים שתחול על בעלי רישיונות נהיגה בכלי רכב כבדים שמשקלם מעל 12 טון וכן בגרורים (משך ההשתלמות 8 שעות לפחות)- נהגים אלה יחויבו בביצוע ההשתלמות החל מיום 1.7.2021.

 4. נהגים שלא עברו השתלמות מקצועית בנושא של אבטחת מטענים ויובילו מטען בכלי רכב כבדים שמשקלם עולה על 12 טון יעברו עבירה פלילית (האחריות מוטלת גם על בעל הרכב ועל מי שהשליטה על הרכב בידיו, שמרשה לאחר להוביל מטען למי שלא עבר את ההשתלמות המקצועית).
  הקנס בגין ביצוע עבירה זו יעמוד על 750 ₪.
  הניקוד בגין ביצוע עבירה זו יעמוד על 6 נקודות.
  תיקון זה ייכנס לתוקף ביום 1.7.2022, כך שממועד זה תחול העבירה.

 5. איסור להוביל מטען שעלול להישפך או לזלוג מהרכב בעת הובלתו ("מטען בתפזורת"), אלא ברכב שיועד לכך ובעל הגובה המתאים וכן על המוביל לוודא כי המטען מכוסה באופן שימנע התאבכות אבק או שפיכת כל חומר ממנו.
  מי שיוביל מטען בתפזורת בניגוד לקבוע בתקנות יירשמו לחובתו 6 נקודות – התיקון ייכנס לתוקף ביום 1.7.2022.

מצ"ב הידיעה לעיונכם.

 

למידע נוסף בתחום זה