תקנות התעבורה (הוראת שעה), התשע"ט-2019

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים פרסם ברשומות את תקנות התעבורה (הוראת שעה), התשע"ט-2019. תקנות אלו מעדכנות את אופן הגשת המסמכים הרפואיים לצורך קבלת רישיון נהיגה.

למידע נוסף בתחום זה