טיוטה לתיקון תקנות התעבורה בנושאי נהיגה בינלאומית וטכוגרף דיגיטלי

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים פרסם היום את טיוטת תקנות תעבורה (תיקון מס' ____), התשע"ט-2019.

 

נהיגה בינ"ל:
טיוטת תקנות זו מציעה לשלב את הוראות האמנה של האיחוד האירופי העוסקת בהיבטים שונים של נהיגה בינלאומית, במסגרת תקנות התעבורה. נהיגה בינלאומית היא נהיגה שבה מבוצע מעבר אחד לפחות של גבול בינלאומי ע"פ דברי ההסבר לטיוטת התקנות.

בין ההיבטים השונים שבטיוטה: שעות נהיגה, הפסקה או מנוחה.

"על רקע מעבר זה ייצור הטכוגרף האנלוגי הולך וקטן במהלך השנים ומסתמן כי בטווח הקצר יהיה קושי ברכישתו, התקנתו ואחזקתו. כמו כן נמצא כי הטכוגרף הדיגטלי המיוצר על ידי האיחוד האירופי (להלן – הטכוגרף הדיגיטלי) הינו בעל איכות גבוהה יותר מהטכוגרף האנלוגי, בעל מאפיינים טכנולוגיים מתקדמים ורמות אבטחת מידע ובקרה גבוהים המקטינים את החשיפה לזיוף."

טכוגרף דיגיטלי:

נוסף לאמור לעיל, עוסקת הטיוטה באפשרות להתקין באוטובוסים, ברכבים מסחריים ובמשאיות טכוגרף דיגיטלי המיוצא על ידי האיחוד האירופי. ע"פ דברי ההסבר לטיוטה:

"... הדין הישראלי כיום קובע חובה, בהתאם לתקנה 364(ד) לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961, בהתקנת טכוגרף אנלוגי באוטובוסים, ברכב מסחרי ובמשאיות שמשקלן הכולל המותר עולה על 8,000 ק"ג, המשמש לתיעוד פעילות כלי הרכב וכפועל יוצא פעילות הנהג. בהתאם לחובה זו מותקן במשך שנים רבות טכוגרף אנלוגי בכל כלי הרכב הללו.


החל משנת 2006 מתבצע במדינות האיחוד האירופי מעבר לטכוגרף דיגיטלי ייחודי שמיוצר על ידי האיחוד בהתאם לאמנה בדבר עבודת צוות כלי רכב בנהיגה בינלאומית(The European agreement concerning the work of crew of vehicles engaged in international road transport 2006 (AETR)) של האו"ם (להלן – האמנה).


על רקע מעבר זה ייצור הטכוגרף האנלוגי הולך וקטן במהלך השנים ומסתמן כי בטווח הקצר יהיה קושי ברכישתו, התקנתו ואחזקתו. כמו כן נמצא כי הטכוגרף הדיגטלי המיוצר על ידי האיחוד האירופי (להלן – הטכוגרף הדיגיטלי) הינו בעל איכות גבוהה יותר מהטכוגרף האנלוגי, בעל מאפיינים טכנולוגיים מתקדמים ורמות אבטחת מידע ובקרה גבוהים המקטינים את החשיפה לזיוף.


יצוין כי לא ניתן לייצר טכוגרף דיגיטלי ישראלי בהיעדר כדאיות כלכליות בשל גודל השוק הישראלי. כמו כן יודגש כי כיום מרבית כלי הרכב המסחריים המיובאים לישראל מקורם במדינות האיחוד האירופי, כאשר במסגרת הליך ייבואם לישראל נערך בכלי הרכב פירוק של הטכוגרף הדיגיטלי המורכב בו ומחובר באופן מיוחד לישראל טכוגרף אנלוגי. יתרה מכך הטכוגרף הדיגיטלי המורכב בכלי הרכב המיוצרים באיחוד האירופי מותאם לכלל מערכות הרכב, ולפיכך, השימוש בו יאפשר את קידום המעבר לרכבים אוטונומיים המיוצרים במדינות אלו. לאור כל זאת מבוקש לעשות שימוש בטכוגרף הדיגיטלי המיוצא על ידי האיחוד האירופי.

בהתאם לדירקטיבה האירופאית לצורך שימוש בטכוגרף הדיגיטלי מחויבת המדינה להצטרף לאמנה. האמנה, עוסקת כאמור בהיבטים שונים הכרוכים בנהיגה בינלאומית, שהינה נהיגה במסגרתה מבוצע מעבר של לפחות גבול אחד בין מדינות שצד לאמנה (להלן – נהיגה בינלאומית), קובעת את החובות החלות בעת נהיגה בינלאומית, לרבות שעות הנהיגה המותרות, חובות מנוחה והפסקות ועוד. כאמצעי ליישום האמנה וכחלק ממנה קובע הנספח לאמנה עקרונות לטכוגרף דיגיטלי אשר בהתאם אליהם יוצר הטכוגרף הדיגיטלי על ידי האיחוד האירופי.


לצורך הצטרפות לאמנה על המדינה לשלב את הוראות האמנה בדינים הלאומיים באופן שיעיד כי מתקיימים במדינה ההסדרים המתאימים ליישום האמנה. "

 

טיוטת תקנות זו פורסמה להערות הציבור עד ליום 18/08/2019.

למידע נוסף בתחום זה