רשות ההגירה פירסמה מידע אודות העסקת עובדים זרים מסין

רשות ההגירה פרסמה אתמול את כל המידע הנחוץ לתאגידים בכדי להעסיק עובדים זרים מסין בענף הבניין בהתאם להסכם הבילטראלי שנחתם לאחרונה בין סין לישראל.

 

כל תאגיד הזכאי לפי ההיתר שבידו להזמין עובדים מסין, רשאי להודיע לרשות בכתב, באמצעות טופס בקשה והתחייבות, עד למועד הנקוב בהודעת הרשות, את מספר העובדים הזרים המירבי שהוא מוכן לקלוט בכל מקצוע רלוונטי. יודגש כי תאגיד לא יהא רשאי להפחית את מספר העובדים שננקב בבקשתו. תאגיד שלא יגיש במועד הנקוב בהודעת הרשות בקשה לקליטת עובדים סיניים, לא יהא רשאי להזמין עובדים אלו באותה פעימה.

 

לפי חוק שירות התעסוקה, התשי"ט-1959 ,ותקנותיו, חל איסור להתקשר עם חברת תיווך זרה הגובה מעל 3677 ₪ (או סכום מעודכן מעובד זר המגויס לעבודה בישראל). לצד האמור, לפי החקיקה החלה בסין, חברות סיניות רשאיות לקבל דמי תיווך בסכום השווה לעד %5.12 מהשכר השנתי של העובדים שהם מתווכים לעבודה בחו"ל. בהתאם לכך, סוכם בין המדינות כי על מנת לאפשר קיום הדין של שתי המדינות באופן סביר, כל תאגיד אשר יבקש להעסיק עובדים סינים, יידרש להתחייב להעביר למשרד הבינוי והשיכון בישראל עבור החברות הסיניות את יתרת דמי התיווך המותרים לפי החוק הסיני, והאסורים לגבייה מעובד זר לפי הדין בישראל(להלן: דמי שירות בסך מוסכם של 600 דולר ארה"ב בשנה בגין כל עובד. במקביל, העובדים הסינים שיגיעו לישראל, ישלמו לחברות הסיניות דמי תיווך חד פעמיים המותרים לפי הדין הישראלי, בסך 3677 ₪ (או הסכום המעודכן) וכן הם ידרשו לשלם את עלות כרטיס הטיסה שלהם מסין לישראל).

 

את כל המידע המלא ניתן למצוא באתר רשות ההגירה ובקובץ המצורף.

למידע נוסף בתחום זה