הממשלה דנה באשרור ההסכם בדבר גיוס עובדים סיניים בענף הבנייה

אושר ההסכם בין משרד הפנים של מדינת ישראל לבין משרד הסחר של הרפובליקה העממית של סין בנושא גיוס עובדים סיניים להעסקה זמנית בענפים ספציפיים במדינת ישראל. 

בתאריך ה-23/04 פרסמה מזכירות הממשלה הודעה לפיה הממשלה דנה באשרור ההסכם בין משרד הפנים של מדינת ישראל לבין משרד הסחר של הרפובליקה העממית של סין בדבר גיוס עובדים סיניים להעסקה זמנית בענפים ספציפיים במדינת ישראל, והחליטה כדלקמן:

  1. לאשרר את ההסכם בין משרד הפנים של מדינת ישראל לבין משרד הסחר של הרפובליקה העממית של סין בדבר גיוס עובדים סיניים להעסקה זמנית בענפים ספציפיים במדינת ישראל.
  2. לייפות את כוחו של שר החוץ לבצע את ההחלטה.

להלן הרקע הכללי להצעת ההחלטה:

ההסכם  המובא כעת לאשרור הממשלה נועד להסדרת  מסגרת בילטראלית להבאת עובדים זרים מסין לעבודה זמנית בישראל. הסדרי הגיוס נועדו לאפשר הגעת עובדים סינים לישראל על פי עקרונות החוק, השקיפות והמאבק בהליכי גיוס בלתי חוקיים, תוך מניעת גביית דמי תיווך באופן בלתי חוקי מן העובדים, במישרין או בעקיפין, בשתי המדינות. כן לפי ההסכם, הצדדים ינקטו צעדים סבירים כדי להגן במשותף על ביטחונם האישי של העובדים הסינים במהלך תקופת העסקתם בישראל, ולמטרה זו הצדדים מסכימים כי עובדים סינים המגויסים במסגרת ההסכם הנוכחי יעבדו באזורים בישראל המיועדים ומוסכמים על ידי שני הצדדים מעת לעת.

למידע נוסף בתחום זה