פרסום ברשומות - תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירותי הכשרה מקצועית),התשע"ה-2014 (עמוד 418)

להלן פרסום ברשומות - תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירותי הכשרה מקצועית),התשע"ה-2014 (עמוד 418)

למידע נוסף בתחום זה