צו הפיקדון על מכלי משקה (דחיית מועד תחולה על מכלי משקה גדולים), תשע"ט-2018

מצורף צו הפיקדון על מכלי משקה לדחיית מועד התחולה על מכלי משקה גדולים.

למידע נוסף בתחום זה