תזכיר חוק להסדרת שירותי ההשגחה על הכשרות, התשע"ח-2018

תזכיר החוק נועד להסדיר את אופן מתן שירותי ההשגחה על הכשרות.

התזכיר מסדיר את הקמתן של רשויות אזוריות להספקת שירותי השגחה על כשרות, את תפקידיהן, הרכבן, האורגנים הפועלים במסגרתן, לרבות ועד מנהל, מנהל כללי, ועדת ביקורת, יועץ משפטי, מבקר פנים ואת הסמכויות של כל אורגן.

התזכיר מסדיר סמכויות למועצת הרבנות הראשית לישראל לקבוע, בין היתר, כללים הנוגעים לפעילות השגחת הכשרות של הרשויות האזוריות ובכלל זאת, היקף שעות השגחה אחיד לבתי העסק בהתאם למאפייניהם, אופן שיתוף הפעולה בין הרב נותן ההכשר לבין הרשות האזורית ועוד.

התזכיר עוסק בהסדרת עיסוקם של משגיחי הכשרות, ובכלל זאת, תנאי הסף לתפקיד משגיח כשרות, אופן בחירת המשגיחים לעבודה במסגרת הרשות האזורית וכיוצ"ב.

התזכיר מסדיר היבטים שונים שעניינם הבטחת תקינות פעילותן של הרשויות האזוריות ואורגניהן, בהיבטים הנוגעים לטוהר המידות, בהיבטים תקציביים ועוד.

התזכיר מסדיר את מינויו של הממונה על ענייני הרשויות האזוריות, שעל פי המוצע יהיה עובד הרבנות הראשית לישראל, שיופקדו בידיו, כגורם מקצועי, מגוון סמכויות רגולטוריות כלפי הרשויות האזוריות כדי להבטיח את טיב שירותי ההשגחה על הכשרות, רמתם ותקינותם.

התזכיר מסדיר את מעמדם של משגיחי הכשרות כעובדי ציבור.

בהתאם לתזכיר, מוצע להסדיר את מימון שירותי השגחת הכשרות על דרך של קביעת אגרות ייעודיות ואחידות, על פי מאפייני העסקים, שישולמו לרשות האזורית על ידי בית העסק.

התזכיר נועד להבטיח ששירותי ההשגחה על הכשרות יסופקו באופן שיתרום לשיפור רמת הכשרות בבתי העסק, ובד בבד באופן המשרת נורמות שלטוניות ראויות ובכלל זאת, שקיפות ושוויוניות.

נוסח התזכיר מצורף.

למידע נוסף בתחום זה