הודעה מטעם משרד הביטחון בנושא יצוא בטחוני

תזכורת מאת אגף הפיקוח על היצוא הביטחוני (אפ"י) בנוגע לרענון רגולציה של שיווק ויצוא של ציוד, ידע או שירות ביטחוני.

האגף בעיקרו עוסק ברגולציה של שיווק וייצוא של ציוד, ידע או שירות ביטחוני (לדוגמא – כלי ירייה, העברת ידע בענייני ביטחון ועוד ו/או פריטים דו-שימושיים המיועדים למשתמש ביטחוני כגון: רכיבי אלקטרוניקה, מחשבים, סנסורים למיניהם ועוד, הכל כמפורט בצווי הפיקוח על יצוא ציוד ביטחוני) לחו"ל, והוא פועל מכוח חוק הפיקוח על יצוא ביטחוני, התשס"ז- 2007.

נבקש להביא לתשומת לבם של יצואני ציוד בטחוני, את חוק הפיקוח על יצוא ביטחוני, התשס"ז-2007, הקובע כי כל שיווק ו/או יצוא של ציוד, ידע או שירות ביטחוני, מחייבים רישום במרשם היצוא הביטחוני וקבלת רישיונות שיווק ביטחוניים ו/או רישיונות יצוא ביטחוניים. זאת למעט מקרים המוחרגים מכוח התקנות.

יודגש כי גם שיווק או יצוא של ציוד ביטחוני מתוצרת זרה, כגון: במקרים של החזרת ציוד ליצרן או שליחתו לצורך תיקונים אצל היצרן וכיו"ב, מחייבים קבלת רישיונות מתאימים.

לאחרונה, נערך באגף הפיקוח על היצוא הביטחוני (אפ"י) שבמשרד הביטחון שימוע של חברה יבואנית שהחזירה ליצרן בחו"ל את רכיבי האלקטרוניקה שרכשה ממנו, מבלי שהייתה רשומה במרשם היצוא הביטחוני ומבלי שהיו בידה רישיונות מתאימים, ונקבע כי היא ביצעה עבירה על חוק הפיקוח על יצוא ביטחוני, התשס"ז-2007.

 על-מנת לברר האם הציוד ו/או הידע שהנכם עוסקים בו מפוקח לפי חוק זה ולפרטים נוספים, ניתן להיכנס לאתר האינטרנט של אגף הפיקוח על היצוא הביטחוני (אפ"י) בכתובת: www.ExportCtrl.mod.gov.il

למידע נוסף בתחום זה