אמנת התקשרות לשירותי שילוח בינלאומי

מצורף נוסח אמנת ההתקשרות לשירותי שילוח בינלאומי וההצהרה המשותפת שנחתמה בין איגוד המשתמשים בהובלה ימית לארגון התאגידים של סוכני המכס והמשלחים הבינאומיים.
האמנה היא תוצאה של משא ומתן ממושך שניהלו שני הארגונים ותחילתו בהצעת נוסח שהוכנה על ידי היועץ המשפטי של ארגון התאגידים, עו"ד שמואל גרוסמן, על בסיס אמנות דומות הקיימות במדינות רבות.

האמנה קובעת את חובותיהם וזכויותיהם העקרוניות של המשלח הבינלאומי והלקוח המשתמש בשירותיו. בין היתר נקבע באמנה כי המשלח הבינלאומי יפעל במתן שירותיו במהימנות, בנאמנות וביושר, הן כלפי הלקוח והן כלפי הרשויות. המשלח מתחייב לפעול על פי החוק ועל פי הדינים החלים על משלוח מטענים לישראל וממנה. הלקוח ימסור למשלח הבינלאומי את כל המידע הרלבנטי למשלוח המטען, לרבות, תיאור מפורט של המטען, שוויו, משקלו, נפחו אריזתו ויתר תכונותיו ומאפייניו ככל שהם רלבנטיים לשירותי השילוח הבינלאומי. האמנה מחילה על המשלח הבינלאומי את הוראות האמנות הבינלאומיות המתייחסות להובלה בינלאומית. האמנה קובעת מנגנון בוררות ליישוב סכסוכים בין המשלח הבינלאומי ללקוח באמצעות רשימת בוררים שיתמנו במשותף על ידי איגוד המשתמשים וארגון התאגידים.

למידע נוסף בתחום זה