מדיניות רישום "תרופות שלא לצורך ריפוי" המשמשות כזרזי גדילה

להלן הודעת משרד הבריאות, אנא תשומת ליבכם למועדי היישום של ההנחיות.

למידע נוסף בתחום זה