פרסום ברשומות: תקנות מחלות בעלי חיים (תכשירים כימיים) (תיקון), התשע"ו-2016

להלן תקנות מחלות בעלי חיים (תכשירים כימיים) (תיקון), התשע"ו-2016 כפי שפורסמו ברשומות.

תחילתן של התקנות 60 יום מפרסומן, כלומר בתאריך 14/9/16. למעט תקנת משנה (ב), לעניין תכשירי ניקוי שתחילתה שנתיים מיום תחילת התקנות, כלומר בתאריך 14/9/18.

למידע נוסף בתחום זה