פרסום טיוטת תקנות איסור הונאה בכשרות (תעודות הכשר)(תיקון), תש"ף-2020 להערות הציבור

שלום רב,

 הרבנות הראשית פרסמה את טיוטת תקנות איסור הונאה בכשרות (תעודות הכשר)(תיקון), תש"ף-2020.

 טיוטת התקנות פורסמה להערות הציבור עד ליום 8.9.2020. 

טיוטת התקנות מציעה לקבוע סימון כשרות אחיד לכלל הרבנויות המקומיות, לרבות קביעת גודל הסימון על גבי המוצר.

  לעיונכם מצ"ב טיוטת התקנות ונספחיה.

למידע נוסף בתחום זה