בעקבות דרישת איגוד לשכות המסחר, משרד הפנים הקשיח את הקריטריונים למתן אישור חריג והפחית את תקרת ההעלאה ב-50%

מנתוני משרד הפנים עולה כי סך הבקשות להעלאה עמד על 273 מיליון ₪, כאשר מהן אושרו 83 מיליון ₪, המהווים 31% בלבד.
עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר: "יש לברך את משרד הפנים על השיפור בהתנהלותם בכל הקשור בהגנה על התושבים והעסקים מפני עושק מס הארנונה, יחד עם זאת, פתרון אמת יחייב שינוי חקיקה."

בעקבות המאבק שמוביל איגוד לשכות המסחר, מזה למעלה משנה, בעושק מס הארנונה, הודיע (5.5.15) משרד הפנים לאיגוד על הקשחת הקריטריונים למתן אישור חריג וגם על הפחתת גובה ההעלאה של האישור החריג ב- 50%.

ממכתב תשובה שקיבל היועץ המשפטי של האיגוד, עו"ד שלומי לויה, ממנהלת אגף בכיר למינהל מוניציפאלי וממונה על חוק חופש המידע במשרד הפנים, מיכל גולדשטיין, עולה כי "שרי הפנים החליטו בשנת 2014 להפחית ב – 50% את תקרת ההעלאה המותרת מ – 15% ל – 7.5%, כמו כן הוחלט לנקוט בגישה שמרנית בעת בחינת בקשות הרשויות ולאפשר חריגה מתקרה זו רק במקרים חריגים במיוחד."

"בנוסף לכך החלו המשרדים, בשנת 2014, לבחון את כלל בקשות הרשויות במודל להשוואת תעריפים. מודל זה פותח על מנת לשכלל את אופן בחינת הבקשות ולבצעה באופן שוויוני ואחיד יותר, בכפוף לקריטריונים המשקפים את מדיניות השרים ובהתאם לנתוני הרשות המשתקפים מהדו"חות המבוקרים של הרשויות."

מהנתונים שהעביר משרד הפנים לאיגוד לשכות המסחר עולה כי בשנת 2014 הוגשו 114 בקשות לאישור חריג במס הארנונה, ל- 17 רשויות הבקשה נדחתה במלואה, 87 רשויות בקשתן נדחתה באופן חלקי, 7 רשויות שבקשתן (או חלק ממנה) אושרה ואינה בעלת משמעות כספית, 3 רשויות שבקשתן אושרה באופן מלא. (ראו טבלת נספח ב).

כמו כן, מנתוני משרד הפנים שהועברו לאיגוד לשכות המסחר עולה עוד כי 78% מהבקשות הן בקשות להעלאת תעריפים, סך הבקשות להעלאה עמד על 273 מיליון ₪ , כאשר מהן אושרו 83 מיליון ₪, המהווים 31% בלבד. לעומת זאת, השרים אישרו הפחתות ארנונה ב-40% מהבקשות. (ראו טבלת נספח א).

הנתונים הועברו בעקבות מאבק שמוביל האיגוד, מזה מספר חודשים, לחשוף את היקף האישורים החריגים ואת היקף העלאות המס החריגות לשנת 2014. יצוין כי תוספת המס החריגה הינה בנוסף להעלאת מס הארנונה בשיעור של 3.36% / 3.63% בשנת 2014 בשווי של כ- 700 מיליון ₪, על פי הנוסחה האוטומטית הקבועה בחוק.

כזכור, באוגוסט 2014, לפני כמעט שנה!, איגוד לשכות המסחר הגיש למשרד הפנים בקשה, על פי חוק חופש המידע, לקבל מידע בדבר אישורים חריגים בארנונה לשנת 2014, בכלל זה: 1. כמה בקשות (מספר) אושרו, כמה נדחו וכמה טרם נידונו. 2. העתקי האישורים של כל הבקשות, שכבר אושרו ע"י השרים לשנת 2014 על נספחיהן". לאחר תכתובת ארוכה, התקבלה התשובה הנ"ל ממשרד הפנים, שגם היא אינה מלאה ואינה עונה על כל דרישות האיגוד, לרבות בעניין הפילוח וההפרדה בין בקשה להעלאה חריגה שנדחתה במלואה לבין בקשה להפחתה חריגה שנדחתה במלואה ועוד.

לדברי עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, "מדובר בצעד בכיוון הנכון, אך זה עדיין לא מספיק. הגם שיש לברך את משרד הפנים על השיפור בהתנהלותם בכל הקשור בהגנה על התושבים והעסקים מפני עושק מס הארנונה, פתרון אמת יחייב שינוי חקיקה, שכן הוראות החוק על פיהם ניתן להעלות את מס הארנונה, אם על פי מדד אוטומטי או על פי אישור חריג, הן פסולות מיסודן ויש לשנותן. על כן, מיד עם הקמת הממשלה החדשה ותחילת עבודת הכנסת, איגוד לשכות המסחר יחדש את מאבקו לבצע את התיקונים ההכרחיים לשינוי הוראות החוק.

מצ"ב טבלאות ניתוח הבקשות והאישורים לשנת 2014

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה