חובות אבודים בעסקאות עם עוסקים מאזור רצועת עזה

עוסקים ישראלים אשר קיימו עסקאות עם עוסקים מאזור רצועת עזה ובשל המצב הביטחוני לא הצליחו לגבות את סכומי הכסף, יכולים לדרוש את המע"מ ששולם בגין חשבוניות העסקה, לפי ההוראות והתנאים שנקבעו בתקנה 24א(ג) לתקנות מע"מ.
התקנה קובעת שעוסק המבקש להוציא תעודת זיכוי בשל חוב אבוד, רשאי לעשות זאת לאחר שחלפו שישה חודשים מהמועד בו הוצאה חשבונית המס בגינה נוצר החוב וכל עוד לא חלפו שלוש שנים מן המועד האמור.

מהם הקריטריונים?
על מנת לעמוד בקריטריונים של חוב אבוד למע"מ, צריכה לעבור חצי שנה מיום הוצאת החשבונית. לכן ככל שמדובר בחשבונית מעוסק מאזור רצועת עזה שהוצאה בחודשים האחרונים (לדוגמא, החל מחודשים אפריל – מאי 2023 והלאה), ניתן כבר כעת לפנות ליחידת המע"מ האזורי על פי ההנחיות בתקנה 24א, ובהנחה כי החוב לא נוצר מהתנהלות עסקית רשלנית, ניתן לבקש הודעת זיכוי ובצירוף מסמכים תומכים (החשבוניות המקוריות, כרטסת, צ'קים וכד').


כיצד מגישים?

יש לשלוח לממונה המע"מ האזורי בקשה להכרה בחוב אבוד ולצרף את חשבוניות העסקה.
ניתן לצרף לבקשה גם חובות שטרם הבשילו, כלומר טרם חלפה חצי שנה ממועד היווצרותם, ולציין זאת בנפרד.


יצוין כי עד ליום 7.4.24 "תבשיל" התקופה הקובעת לכלל החובות מעסקים מול עזה (שישה חודשים מ 7.10.23).

*ככל וישתנו התנאים לגבי יכולת הפקדת צ'קים או גביית חובות, יש לדווח על כך בעתיד בחשבונית חדשה.

למידע נוסף בתחום זה