EXPORT REGISTRATION FORM – TURKEY

להלן טופס רישום יצואן בתורכיה.
להורדת טופס הרישום לחצו כאן

יש למלא את הטופס. יחתום על הטופס מורשה חתימה מטעם החברה (שם מלא, חותמת חברה וחתימה).

יש להגיש לנו מסמך מקורי ועותק נוסף. כמו כן, יש לצרף אישור כי החותם על המסמך הינו מורשה חתימה מטעם החברה. האישור צריך להיות של רו"ח או עו"ד.

התשלום בגין החתמת המסמך הינו

לחברי לשכה 274 + מע"מ.

לקוחות שאינם חברי לשכה 413 ₪ + מע"מ.

 

 

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות למייל carnet@chamber.org.il

אנו מקבלים קהל בימים א'-ה' בין השעות 14.30 - 09.00.

החשמונאים 84 תל אביב קומה ג'.

בברכה,

מלי לוי

מנהלת אגף קרנה אטא ואישורי מסמכים בסחר חוץ

טלפון: 972-3-5631009 | פקס: 972-3-5628910

למידע נוסף בתחום זה