תעודת מקור לשכת המסחר - Certificate of Origin

מהי תעודת מקור ומתי משתמשים בה

תעודת מקור (Certificate of Origin) היא מסמך המונפק ומאושר על-ידי לשכת המסחר. המסמך משמש, לפי תנאים שנקבעו באמנה בינלאומית מיוחדת, כאישור וכראיה תיעודית המעידה על מקור הטובין המיוצאים ועל זהותם. כאשר רק הבדיקה והחתימה של לשכת המסחר בגוף התעודה נותנות תוקף לתעודה ולנכונות הפרטים הרשומים בה. תעודות המקור מונפקות אך ורק בעבור טובין הנמצאים במדינת ישראל. 

תעודת מקור נדרשת בשורה ארוכה של מדינות. בחלק מן המדינות האישור נדרש לגבי כל מוצר מיובא. בחלק אחר - רק לגבי סוגים מסויימים של מוצרי יבוא.
גם באותן מדינות שהדרישה להמצאת התעודה אינה קיימת באופן פורמלי לגבי כל המוצרים, קורה, לעיתים קרובות, שמסיבות שונות, היבואן עצמו מתנה בתנאי העסקה (או בכתב האשראי) המצאת תעודת מקור.

 

מהם כללי מקור
מוצר נחשב למוצר מקור ישראלי במקרים הבאים:

  • המוצר הופק כולו מחומר גלם מקומי.
  • המוצר הופק מחומר גלם מיובא, אך בתנאים מיוחדים כגון: חומר הגלם יובא תחת פרט מכס אחר. (שינוי בפרט מכס פירושו שנוי באחת מ - 4 הספרות הראשונות של הפרט); המוצר עומד בתנאי ערך מוסף מסוימים.

מוצר לא יוכר כמוצר ישראלי, במקרים שעבר רק תהליכים בסיסים כגון:

  • שינוי אריזה, או אריזה חדשה.
  • מילוי פשוט של בקבוקים.
  • שינוי ו/או החלפת תווית, או סימן.
  • טיפול לצורך אריזה, יבוש, או קירור.
  • פעולות פשוטות של הרכבה.
  • ערבוב טובין.

אופן מילוי תעודת המקור

תעודת מקור לדוגמא

התעודה כוללת טופס מקור אחד ו - 4 העתקים שאחד מהם - הכחול - נשאר בלשכת המסחר. זאת לאחר הבדיקה ואישור הטופס.
להלן פירוט הסעיפים השונים של תעודת המקור ודרכי מילויים:
משבצת 1 - במשבצת זו ימולא שם היצואן, היצרן וכד''''.
משבצת 2 - משבצת זו נושאת את שם לשכת המסחר וכן מזהה את סוג העותק (מקור או העתק).
משבצת 3 - במשבצת זו יש לפרט את שם הנמען וכתובתו. ניתן לרשום To order במקרים מסוימים.
משבצת 4 - כוללת את תיאור דרך המשלוח (באויר, בים וכד'''').
משבצת 5 - כוללת את פירוט הסימון שעל האריזה.
משבצת 6 - כוללת את פירוט וסוג האריזה.
משבצת 7 - כוללת את תיאור הטובין.
משבצת 8 - כוללת את המשקל ברוטו.
משבצת 9 - כוללת את מספר החשבון ותאריכו.
משבצת 10 - לשימוש לשכת המסחר.

הצהרת היצואן - הצהרת היצואן מופיעה בעותק החמישי של תעודת המקור (עותק כחול). בהצהרה זו מאשר היצואן, כי כל הפרטים שמסר הם נכונים. ללא מילוי ההצהרה וחתימת היצואן עליה, אין לשכת המסחר יכולה לאשר את תעודת המקור.

אישור מקור לסחורה זרה - ניתן להשתמש בתעודת מקור רגילה לאישור מקור לסחורה המיוצאת מישראל ואיננה תוצרת הארץ, עפ"י העניין. במקרה זה יש להקפיד על שינו מקור הסחורה מישראל לארץ המבוקשת. השינוי יתבצע אך ורק בכפוף להמצאת המסמכים המפורטים הבאים ללשכת המסחר ע"י היצואן:
רשימון יבוא או חשבון ספק המתייחס ליבוא הסחורה, או הצהרת היצואן על מקור הסחורה, חתומה ע"י מורשה חתימה בחברה.

כל תעודת מקור חייבת להיות מלווה בהעתק החשבון המתאים ( Commercial Invoice). לשכת המסחר לא תאשר תעודת מקור בהעדר חשבון.

לפרטים נוספים יש לפנות למחלקת קרנה ואישורי מסמכים בסחר חוץ
טלפון: 03-5631009-39-54-61 פקס: 03-5628910
carnet@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה