אימות חתימה

Signature Verification

במקרים בהם חברה בארץ נדרשת לאמת חתימה של מורשה חתימה מטעמה, יש להמציא ללשכת המסחר את המסמך המקורי עליו יש לבצע אימות חתימה.

המסמך יודפס על נייר המכתבים של החברה ויחתם על ידי מורשה חתימה מטעם החברה , כאשר שמו יופיע בברור וחתימתו. (עותק ממסך זה יישא בלשכת המסחר).

כמו כן יש להציג ללשכת המסחר מסמך מרו"ח או עו"ד (שיישאר בלשכה) המאשר זכות חתימתו של מורשה החתימה. לאחר קבלת מסמכים אלו ניתן יהיה לבצע אימות חתימה.

הטיפול במסמך כרוך בתשלום. לחברי לשכה ניתנת הנחה.

 

 

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לטלפון 03-5631009 או במייל carnet@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה