המשרד להגנת הסביבה פרסם להערות הציבור: עדכון מדיניות יצוא פסולת מסוכנת

המשרד להגנת הסביבה פרסם היום להערות הציבור את המדיניות ליצוא פסולת מסוכנת.
על פי הודעת המשרד להגנת הסביבה, המדיניות שלהלן, מבוססת, על מדיניות ניהול הפסולת המסוכנת הכוללת, שהוכנה בשנת 2015, וכן על הניסיון שנצבר ביישום מדיניות טווח הביניים.

על פי המדיניות, הממונה רשאי לתת היתר יצוא לפסולת מסוכנת בהתאם לשיקולים להלן, וזאת רק למדינות מפותחות (OECD, EU):
1. כאשר לא ניתן לטפל בפסולת המסוכנת בארץ, באחת מהנסיבות המפורטות:
• אין מתקני טיפול בארץ או שמדובר בזרמי פסולת אשר הטיפול בהם אינו מתאפשר במתקנים הקיימים בארץ.
• אין יכולת טיפול במתקני טיפול בארץ בשל מגבלת כמות או מגבלת אחסון.
• אין אפשרות לטיפול במתקני הטיפול הקיימים בארץ בשל תקלה לתקופת זמן מוגבלת. במקרה זה יותר היצוא מעת הכרזת המשרד על תחילת התקלה ועד להכרזתו על סופה. ההכרזה כאמור תפורסם באתר המשרד.
• במקרה בו ישנה עלייה פתאומית בכמות הפסולת הנדרשת בטיפול, והטיפול בה ואחסונה אינם מתאפשרים בארץ. במקרה זה יותר היצוא מעת הכרזת המשרד על פתיחת תקופת העלייה הפתאומית ועד להכרזתו על סיומה.
2. כאשר בארץ קיים רק טיפול של סילוק או השבה פסולת מסוכנת, והיצוא מתבקש לצורך השבה או מחזור.
3. ככלל, כאשר קיים בארץ מתקן למחזור פסולת מסוכנת המשרד יעדיף את הטיפול בו לעומת יצוא לטיפול בחו"ל. במקרים אלה, המשרד ישקול אישור יצוא בכפוף לשיקולים רחבים שמטרתם הבטחת טיפול סביבתי בפסולת מסוכנת ומחיר תחרותי לשוק.

ניתן להעביר הערות למדיניות זו עד ליום 04.02.2020 בדואר אלקטרוני לכתובת: yaelo@sviva.gov.il.

קישור לטיוטת המדיניות 

קישור לטיוטת צו לפיקוח על מחירי הטיפול בפסולת מסוכנת אשר פורסם להערות הציבור עד ליום 23.01.20.

למידע נוסף בתחום זה