הוטל היטל היצף ביבוא סוליות גומי מדרום אפריקה

להלן נוסח צו שפורסם ברשומות בתאריך 21.3.2013, על ידי שר התמ"ת, בנוגע להטלת היטל היצף ביבוא סוליות גומי מרפובליקה דרום אפריקה:

טובין – סוליות מגומי מגופר ברוחב 300-150 מ"מ בעלות תכונת קושי (hardness) של לפחות shore A 55 הכלולות בפרטי מכס 40.06.1000, 40.06.9000, 40.08.2900, 40.12.9000.

פרט המכס – כמשמעותו בצו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין, התשע"ב – 2012.

על טובין שיוצרו בידי כל יצרן ברפובליקת דרום אפריקה, מוטל היטל היצף השווה ל- 7.5% מערך העסקה כמשמעותה בסעיפים 130 עד 133ג לפקודת המכס, לפי העניין.

תוקפו של צו זה למשך שנתיים מיום פרסומו, והוא יחול על טובין ששוחררו מפיקוח רשות המכס לפני יום תחילתו של הצו אך לאחר הפקדת ערובה זמנית כאמור בסעיף 32כב(ב) לחוק היטלי סחר ואמצעי הגנה, התשנ"א – 1991).

למידע נוסף בתחום זה