פתיחה בהליך בחינת הארכת תוקפו של יבוא לוחות זכוכית צפה מטורקיה- המשך גביית ההיטל עד לקבלת החלטה בעניין

דני טל, הממונה על היטלי סחר במנהל היבוא במשרד הכלכלה מודיע כי ביום 26.11.2019 החליט לפתוח בהליך בחינת הארכת תוקפו של צו היטלי סחר ואמצעי הגנה (היטל היצף על יבוא לוחות זכוכית צפה מטורקיה) (הוראת שעה), התשע"ח- 2018.

בהתאם לסעיף 32 כו(ה) לחוק, יעמוד הצו שבנדון בתוקפו עד לקבלת החלטה על-ידי שר הכלכלה והתעשייה, בעניין הארכת תוקפו.

לאור האמור לעיל, גובי המכס ימשיכו לגבות את ההיטל כמפורט בטבלה הבאה:

ההחלטות שתתקבלנה במסגרת או בעקבות חקירת המשך זו עשויות להשפיע על התוצאות העסקיות של פעילותם הכלכלית של יצרנים ויבואנים של זכוכית צפה. ניתן להביא את עמדתם וטענותיהם של הנוגעים בדבר בפני מר טל בתוך 30 ימים, ולהגיש גם את השאלון הרלוונטי מאילו המצורפים.

 

קישור למכתבו של דני טל

קישור למכתבו של אבי ארדיטי ביחס להמשך הגבייה של ההיטל כמפורט בטבלה לעיל

קישור לנוסח גלוי של ההחלטה לפתוח בהליך

קישור לשאלון ליבואן

קישור לשאלון ליצרן המקומי

קישור למק"ח 8563 ובו פרסום אודות ההודעה על פתיחה בהליך בחינת הארכת היטל היצף

למידע נוסף בתחום זה