עדכוני תקינה - 25.3.19

1. פורסמו ברשומות הודעות על קביעת התקנים הבאים:

בפרסום 8172 בילקוט הפרסומים הודיעו על שינוי / החלפת / ביטול רשמיות סעיפי התקנים הבאים:

ת"י 5515 מפברואר 2019- ציוד ספורט - חלקים 11 (ציוד לשדה המשחק - שערי הוקי - דרישות תפקוד, דרישות בטיחות ושיטות בדיקה) + חלק 15 (מכשירי התעמלות - סוסי התעמלות וחמורי התעמלות - דרישות תפקוד, דרישות בטיחות ושיטות בדיקה) + חלק 16 (מכשירי התעמלות - קורות
איזון - דרישות תפקוד, דרישות בטיחות ושיטות בדיקה) + חלק 17 (מכשירי התעמלות - קפצות
(טרמפולינות) - דרישות תפקוד, דרישות בטיחות ושיטות בדיקה) + חלק 18 (מכשירי התעמלות -מקבילים מדורגים - דרישות ושיטות בדיקה, לרבות בטיחות) + חלק 19 (מכשירי התעמלות - ארגזי
קפיצה - דרישות ושיטות בדיקה, לרבות בטיחות).
ת"י 900 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים- חלק 2.12 (דרישות מיוחדות למשטחי חימום ומכשירים דומים) + חלק 2.52 (דרישות מיוחדות למכשירים להיגיינת הפה) + חלק 2.60 (
דרישות מיוחדות לאמבטי עיסוי (ג'קוזי) ולאמבטי מרפא (ספא) + חלק 2.81 (דרישות מיוחדות למחממי רגליים ולשטיחוני חימום) + חלק 2.82 (דרישות מיוחדות למכונות שעשועים ולמכונות לשירות אישי) + חלק 2.85 (דרישות מיוחדות למכשירי קיטור לגיהוץ בדים) + חלק 2.95 (דרישות מיוחדות למערכות הינע לדלתות מוסכים נעות אנכית לשימוש בבתי מגורים);
ת"י 62133 חלקים 1+ 2 - חלק 1: תאים וסוללות נטענים המכילים אלקליין או אלקטרוליטים לא–חומציים אחרים - דרישות בטיחות בעבור תאים נטענים ניידים ואטומים ובעבור סוללות העשויות מהם, לשימוש ביישומים ניידים: מערכות ניקל, מפברואר 2019 + חלק 2: תאים וסוללות נטענים המכילים אלקליין או אלקטרוליטים לא–חומציים אחרים - דרישות בטיחות בעבור תאים נטענים ניידים ואטומים ובעבור סוללות העשויות מהם, לשימוש ביישומים ניידים: מערכות ליתיום, מפברואר 2019
ת"י 61960 חלק 3 - תאים וסוללות נטענים המכילים אלקליין או אלקטרוליטים לא–חומציים אחרים - תאים וסוללות מליתיום ליישומיים ניידים: תאים נטענים מליתיום מנסרתיים וגליליים, וסוללות העשויות מהם, מפברואר 2019 בא במקום ת"י 16420 מנובמבר 2010;
ת"י 27007 - טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - קווים מנחים לעריכת מבדקים של מערכות לניהול אבטחת מידע, מפברואר 2019 בא במקום המהדורה מאוגוסט 2012;
ת"י 27009 - טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - יישום התקן הישראלי ת"י 27001 לפי מגזר - דרישות, מפברואר 2019;
ת"י 27013 - טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - הנחיות ליישום משולב של התקנים הישראליים ת"י 27001 ות"י 20000 חלק 1, מפברואר 2019;
ת"י 27021 - טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - דרישות כשירות למומחים במערכות לניהול אבטחת מידע, מפברואר 2019;
ת"י 27033 חלק 6 - טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - אבטחת רשת: אבטחת גישה לרשת IP אלחוטית, מפברואר 2019;
ת"י 27036 חלק 4 - טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - אבטחת מידע לקשרי ספקים: קווים מנחים לאבטחה של שירותי ענן, מפברואר 2019;

ת"י 27041 - טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - הנחיות להבטחת התאמה והלימות של שיטה לחקירת אירוע, מפברואר 2019 ;
ת"י 27042 - טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - קווים מנחים לניתוח ולפענוח של ראיות דיגיטליות, מפברואר 2019;
ת"י 27043 - טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - עקרונות ותהליכים בחקירת אירוע, מפברואר 2019;
ת"י 27050 חלקים 1 +3 - חלק 1: טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה- גילוי אלקטרוני: סקירה כללית ומושגים, מפברואר 2019+ חלק 3: קובץ כללים לגילוי אלקטרוני, מפברואר 2019;
ת"י 62443 חלקים 2.4 + חלק 4.1 - חלק 2.4: אבטחה למערכות אוטומציה ובקרה תעשייתיות: דרישות לתוכנית אבטחה בעבור ספקי שירות IACS, מפברואר 2019 בא במקום המהדורה מדצמבר 2015+ חלק 4.1: אבטחה למערכות אוטומציה ובקרה תעשייתיות: דרישות למחזור חיים של פיתוח מוצר מאובטח, מפברואר 2019;

ת"י 599 - רפפות פוליוויניל כלורי לתריסים, גיליון תיקון מס' 3, מפברואר 2019 למהדורה מיולי 1990 ומגיליונות התיקון ממרס 1992 וממרס 2000;

ת"י 917 - לוחות מפוליוויניל כלורי קשיח, גיליון תיקון מס' 1, מפברואר 2019 למהדורה ממרס 1975.

בפרסום 8192 בילקוט הפרסומים הודיעו על שינוי / החלפת / ביטול רשמיות סעיפי התקנים הבאים:

בתקן ת"י 60745 חלק 2.12 - כלי עבודה חשמליים מופעלי מנוע המוחזקים ביד - בטיחות: דרישות מיוחדות למרטטות בטון, מאפריל 2009:
(1) בסעיף 8, בתת–סעיף 8.14, רשמיות הסיפה החל במילים "על גבי תווית שתוצמד לאריזה של מרטטת בטון" - בטלה.
(2) בסעיף 21 , בתת–סעיף 21.16 , רשמיות הקטע החל במילים "המנוע יוגן" עד המילים "תהיה מבודדת מגוף המנוע בבידוד העומד במתח פריצת בידוד של 3750 וולט" - בטלה.

במקום ת"י 20 חלק 2.22 - מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות לתאורת חירום מספטמבר 2009, יבוא: "ת"י 20 חלק 2.22 - מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות לתאורת חירום, ממרס 2019."

במקום ת"י 637 חלק 1 - שסתומים לגלילי גז: דרישות ובדיקות טיפוס, מיוני 2011,
יבוא: "ת"י 637 חלק 1 - שסתומים לגלילי גז: דרישות ובדיקות טיפוס, ממרס 2019."

במקום ת"י 565 חלק 1 - כבלים עשויים תילי פלדה: שימושים כלליים - דרישות מינימום, מספטמבר 2009, יבוא: "ת"י 565 חלק 1 - כבלים עשויים תילי פלדה: שימושים כלליים - דרישות מינימום,
ממרס 2019."

ת"י 900 חלק 2.15 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירים לחימום נוזלים, מיולי 2018, תוקן על ידי פרסום גיליון תיקונים מס' 1, ממרס 2019.

ת"י 840 חלק 1 - סרטים נדבקים בלחיצה קלה לשימושים חשמליים - דרישות כלליות, מספטמבר 2007, תוקן על ידי פרסום גיליון תיקונים מס' 1, ממרס 2019.

בפרסום 8193 בילקוט הפרסומים הודיעו על שינוי / החלפת / ביטול רשמיות סעיפי התקנים הבאים:

ת"י 712 חלק 1 - גלילים מיטלטלים לגזים: בדיקות ובחינות תקופתיות של גלילי פלדה ללא תפר, ממאי 2011, תוקן על ידי פרסום גיליון תיקונים מס' 1, ממרס 2019.

ת"י 712 חלק 3 - גלילים מיטלטלים לגזים: בדיקות ובחינות תקופתיות של גלילי סגסוגת אלומיניום ללא תפר, ממאי 2006, לרבות גיליון תיקונים מס' 1, ממרס 2011, על ידי פרסום גיליון תיקונים מס' 2, ממרס 2019.

2. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים:

ת"י 1045- בידוד תרמי של בניינים: כללי.

ת"י 5020- מנהרות לרכב, גשרים וכבישים אחרים בעלי גישה מוגבלת.

ת"י 1227 חלק 1 ג"ת 4- עומסים בגשרים: גשרי דרך.

ת"י 13598 חלק 2- מערכות צנרת תת קרקעיות לביוב ולניקוז ללא לחץ – פוליוויניל כלורי קשיח (PVC-U), פוליפרופילן (PP) ופוליאתילן (PE): דרישות לשוחות ולתאי בקרה.

קישור לצפייה בתקנים כפי שיצאו להערות הציבור

התייחסויות ככל שיש נא להעביר בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

3. הצגת מועמדות לוועדת מומחים חדשה מס'  524403 - מקררים מסחריים:

מכון התקנים הודיע על הקמת ועדת מומחים חדשה מס' 524403- מקררים מסחריים אשר תעסוק בשנת 2018 במענה לממונה על התקינה על שאלות בנוגע לת"י 900 חלק 2.89 התקף ובשנת 2019 בהכנה של מהדורה מעודכנת של ת"י 900 חלק 2.89 ובהכנה של ת"י למדידת צריכת אנרגיה של מקררים מסחריים ושל מדפי תצוגה מקוררים.

חברי לשכה המעוניינים להציע עצמם כנציגי הלשכה בוועדה זו, יפנו אל מירב בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן עד התאריך 25.3.19.

 

דרכי התקשרות:

למידע נוסף, התייחסויות ושאלות, ניתן לפנות אל יועצת יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר, מירב קפלן, בטלפון 03-5631116 או בדוא"ל:  meravk@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה