עדכון תקינה - דצמבר 2017

1. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים:

ת"י 365 חלק 4 - ציוד לכיבוי אש: זרנוקי סניקה אטומים שטוחים ומכללי

ת"י 318 - מטפים מיטלטלים

קישור לצפיה בתקנים כפי שיצאו להערות הציבור 

התייחסויות ככל שיש נא להעביר בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

 

2. הוסרה הרשמיות מת"י 1307 - סוכריות ומת"י 1325 פירורים ממוצרי מאפה

בהמשך לביטול הסעיף המתייחס לאיור פרי בצו הגנת הצרכן סימון טובין לגבי התקן לסוכריות ובהמשך לבקשתנו, משרד הכלכלה החליט להסיר את הרשמיות מהתקן לסוכריות - ת"י  1307 כחלק מהליך ביטול התקן.

בנוסף הוחלט להסיר את הרשמיות מת"י 1325 – פירורים ממוצרי מאפה.

קישור לפרסום ברשומות ובו התייחסות גם לעדכון הוראות סימון הנגזרות מכך (ע' 1731)

להזכירכם, על המוצרים חלות תקנות תוספי מזון ויתר דרישות חקיקת המזון. תשומת לבכם בין היתר להשפעות של הסרת הרשמיות וביטול התקן הצפוי על דרישות הסימון הנגזרות מכך ביחס למוצרים אלו וביחס למוצרים המכילים מוצרים אלו. (כמפורט בין היתר בסעיף 8.1.2  בת"י 1145).

 

 

3. פורסם ברשומות (4.12.2017) הודעה בדבר שינוי בתקנים הבאים:

ת"י 466 חלק 1 - חוקת הבטון: עקרונות כלליים, גיליון תיקון מספר 5 מספטמבר 2017 למהדורה מיוני 2003 ולגיליונות התיקון מדצמבר 2005, מינואר 2009,  ממאי 2012 ומנובמבר 2016.

ת"י 5280 חלק 3 - אנרגיה בבניינים: מערכות אקלום (חימום, אוורור ומיזוג אוויר), גיליון תיקון מספר 1, מספטמבר 2017 למהדורה מיולי 2013.

ת"י 5826 חלק 1 - מנהור: מונחים והגדרות: גיליון תיקון מספר 1 מאוקטובר 2017 למהדורה ממאי 2011.

ת"י 6289 - מערכת אספקת חשמל במגע עילי בעבור אוטובוס חשמלי המשתמש בקבלי-על, גיליון תיקון מס' 1 מאוקטובר 2017 למהדורה מנובמבר 2014.

ת"י 28004 - מערכות ניהול אבטחה לשרשרת האספקה - קווים מנחים ליישום התקן הישראלי, ת"י 28000 גיליון תיקון מספר 1 מאוקטובר 2017 למהדורה מספטמבר 2011.

  

4. פורסם ברשומות (4.12.2017): אכרזות בדבר החלפת תקן רשמי (ייכנסו לתוקף 90 יום ממועד הפרסום)

 

ת"י 900 חלק 2.24 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי קירור, למכשירי גלידה ולמכשירים לייצור קרח מספטמבר 2014.

 במקומו יבוא:

 ת"י 900 חלק 2.24 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי קירור, למכשירי גלידה ולמכשירים לייצור קרח, מנובמבר 2017.

 

ת"י 60400 - בתי נורה לנורות שפופרת פלואורניות ובתי מדלק מספטמבר 2013.

 במקומו יבוא:

 ת"י 60400 - בתי נורה לנורות שפופרת פלואורניות ובתי מדלק מנובמבר 2017.

 

ת"י 60998 חלק 2.3 - התקני חיבור למעגלי מתח נמוך לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות מיוחדות להתקני חיבור נפרדים עם יחידות הידוק חודרות בידוד מדצמבר 2009.

 במקומו יבוא:

 ת"י 60998 חלק 2.3 - התקני חיבור למעגלי מתח נמוך לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות מיוחדות להתקני חיבור נפרדים עם יחידות הידוק חודרות בידוד, מנובמבר 2017.

 

ת"י 20 חלק 2.5 - מנורות: מנורות הצפה, מספטמבר 1998.

 במקומו יבוא:

 ת"י 20 חלק 2.5 - מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות הצפה מנובמבר 2017.

 

 דרכי התקשרות:

למידע נוסף, התייחסויות ושאלות, ניתן לפנות אל מנהל אגף יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר, רז הילמן, בטלפון 03-5631011 או בדוא"ל: Razh@chamber.org.il  

למידע נוסף בתחום זה